Czym jest ubezpieczenie D&O?

podpis

Ubezpieczenie D&O, czyli Directors’ and Officers’ liability insurance stanowi kompleksową ochronę osób pełniących najważniejsze oraz kluczowe funkcje w Spółce lub przedsiębiorstwie na wypadek kierowanych do nich roszczeń. Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi: odpowiedzialność administracyjną, cywilną, karną oraz daje możliwość pokrycia szerokiego pakietu kosztów dodatkowych wynikających z odpowiedzialności.

Co to jest ubezpieczenie D&O?

Ubezpieczenie D&O jest to produkt ubezpieczeniowy, który chroni osoby zarządzające spółkami. Powstało ono w odpowiedzi na wprowadzenie w prawie i praktyce orzeczniczej, odpowiedzialności osobistej osób, które zarządzają przedsiębiorstwem lub Spółką. Na Zachodzie Europy, ubezpieczenie D&O jest już obecne od kilkudziesięciu lat oraz jest ono bardzo popularne wśród kadry zarządzającej zarówno koncernów, jak i prywatnych, małych firm. Nierzadko też zdarzają się przypadki, gdy menadżerowie uzależniają podjęcie zarządzania taką spółką tylko, jeżeli zagwarantuje ona zakup ubezpieczenia D&O.

Dla kogo polisa D&O?

Ubezpieczenie D&O w Polsce oferowane jest od prawie trzydziestu lat. Pierwsze takie ubezpieczenie nad Wisłą wystawiło AIG w 1992 roku. Od tego czasu polisa ta bardzo się rozwinęła i ochroniła tysiące członków zarządów, managerów oraz członków rad nadzorczych. Początkowo głównym zainteresowaniem polisa ta cieszyła się wśród dużych koncernów oraz podmiotów z dużym udziałem kapitału zagranicznego. Współcześnie natomiast na takie ubezpieczenie decydują się także małe oraz średnie firmy, w tym takie, gdzie właściciel jest także równocześnie prezesem zarządu. Wynika to z faktu, że odpowiedzialność takiej osoby, nie ogranicza się wyłącznie do wniesionego wkładu kapitałowego, ale w związku z tym za wyrządzone szkody odpowiada całym swoim majątkiem.

Ubezpieczenie D&O chroni m.in.: członków rady nadzorczej, członków zarządu, głównego księgowego, prokurentów oraz wszystkich pracowników, pełniących w przedsiębiorstwie funkcje nadzorcze i zarządcze, ale i także ich spadkobierców i współmałżonków. Polisa D&O chroni zarówno te osoby w przypadku odszkodowawczych roszczeń związanych z wykonywaną pracą, ale także zapewnia pełne pokrycie kosztów obrony podczas postępowania karnego, karno-skarbowego, administracyjnego oraz cywilnoprawnego. Co ważne, koszty obrony mogą być także wypłacane w formie zaliczek. Ubezpieczenie D&O często obejmuje także np. kwoty zaległości podatkowych oraz kary administracyjne nakładane na osoby fizyczne.

Ubezpieczenie D&O przed czym chroni?

Ubezpieczenie D&O zasadniczo chroni przed sytuacjami, w których szkoda nastąpiła na skutek braku należytej staranności. Dotyczy ona takich przypadków  jak na przykład:

  • działanie na szkodę przedsiębiorstwa lub spółki;
  • przekroczenie umocowania oraz naruszenie zaufania;
  • złożenie fałszywego oświadczenia;
  • złożenie oświadczenia, które wprowadza w błąd;
  • naruszenie przepisów prawa, w tym: praw pracowniczych, Kodeksu Cywilnego Kodeksu Spółek Handlowych, itp.

Do zakresu ubezpieczenia D&O, można także zaliczyć skutki źle podejmowanych decyzji oraz na przykład efektów samych wypowiedzi kadry zarządzającej, które mogą spowodować spadek wartości akcji firmy. Do zakresu przedmiotowego ubezpieczenia D&O należą także: roszczenia akcjonariuszy z tytułu spadku wartości akcji, straty handlowe, nieprawidłowe inwestycje kapitałowe, błędy podczas fuzji oraz przejęć, wprowadzenie w błąd swoich akcjonariuszy na przykład co do przewidywanych zysków firmy itp.

Najważniejsze elementy ubezpieczenia D&O:

  • ubezpieczenie wydatków i kosztów, które zostały poniesione w celu pozyskania środków na poręczenia, kaucje, gwarancje;
  • ubezpieczenie kosztów postępowania przygotowawczego;
  • ubezpieczenie kosztów prawnej porady;
  • ubezpieczenie roszczeń za zobowiązania publicznoprawne;
  • ubezpieczenie kar oraz grzywien administracyjnych, które zostały nałożone przez uprawniony organ na Ubezpieczonego w związku z nieprawidłowym postępowaniem.